top of page
  • Foto van schrijverTeam (Gelijk)waardig Herstel

Update 27 juni 2024

Bijgewerkt op: 28 jun.

Hierbij delen we onze wekelijkse Update om alle geïnteresseerden, in het bijzonder ouders, collega’s en partners, mee te nemen in de laatste ontwikkelingen betreffende SGH en indien relevant, andere aspecten van de gehele hersteloperatie.  


18 juni: Tweede Kamer 


  • Twee moties Kamerbreed aangenomen met als doel het zo snel mogelijk opschalen van de herstelroute van Stichting (Gelijk)waardig Herstel (SGH), en het uitvoeren van de aanbevelingen uit de Pilot-evaluatie van het ministerie van Financiën.  

  • Veel erkenning voor de urgentie om snel duidelijkheid te geven aan ouders, zodat jullie je helings-en herstelproces kunnen hervatten. De Tweede Kamer heeft dan ook aangegeven dat het voor ouders belangrijk is om voor het zomerreces verder te kunnen met (Gelijk)waardig Herstel.  

  • Belang van de onafhankelijkheid van SGH, het verhaal van de ouders en genoegdoening voor het leed centraal blijft staan in de (Gelijk)waardig Herstelroute. Ook hier zijn wij blij mee want de onafhankelijkheid van SGH is immers de basis van het vertrouwen dat jullie ons geven en bepaalt iedere dag onze koers. 


Wil je meer weten over de aangenomen moties?
21 juni: Brief staatssecretaris van het ministerie van Financiën naar de Eerste Kamer 


Hierin staat: “Ik ben in gesprek met SGH over de Dienstverleningsovereenkomst voor uitvoering van de SGH-route (…). Bij deze route horen verplichtingen en uitgaven voor de vaststellingsovereenkomsten welke ik via een begrotingswet aan het parlement voorleg. In het debat op 13 juni jl. (Tweede Kamer) heb ik aangekondigd voornemens te zijn een Nota van Wijziging (NvW) op de 1e suppletoire begroting te sturen aan de Tweede Kamer voorafgaand aan stemming (voorzien op 4 juli)* over de 1e suppletoire begroting van Financiën. Wanneer de Eerste Kamer vervolgens op 9 juli instemt met de 1e suppletoire begroting en NvW, kan de uitvoering van de SGH-route nog voor de zomer worden gestart. Hiermee wordt de budgettaire rechtmatigheid van de beoogde verplichtingen en betalingen geborgd. In de NvW die ik voornemens ben te sturen zullen ook middelen zitten voor de nieuwe werkwijze van de Commissie Werkelijke Schade (CWS).” 


 

*Deze datum is naar voren gehaald en deze stemming heeft op 27 juni plaatsgevonden. Zie hieronder.

26 juni: Brief staatssecretaris van het ministerie van Financiën naar de Tweede Kamer 


Hierin staat: “De gezamenlijke wens van het kabinet en SGH is om van deze route een succes te maken. De voortgang van de gesprekken en de stappen die inmiddels zijn gezet in relatie tot de Kamerbrief van 31 mei 2024 maken dat het kabinet er vertrouwen in heeft dat het sluiten van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) op korte termijn mogelijk zou moeten zijn”.  


Ook staat er in de brief: “Een overeenkomst met SGH is te bezien in het geheel van de aanvullende schaderoutes. Daarom is een integrale raming voor het totaal aan aanvullende schaderoutes gemaakt. Het totaal aanvullend benodigde budget voor de aanvullende schaderoutes wordt op dit moment geraamd op ca. € 2,3 mld.” 

26 juni en 27 juni: Telegraaf en NOS 


  • In de media wordt de suggestie gewekt dat de € 2,3 miljard alleen nodig is voor de SGH-route. Dit is niet het geval. Zoals aangegeven in de brief van de staatssecretaris is de € 2,3 mld voor alle aanvullende schaderoutes (dus ook CWS en de Regieroute, beiden uitgevoerd door de overheid). 


27 juni: Tweede Kamer stemt in met de Nota van Wijziging (NvW) op de 1e suppletoire begroting 


  • In de Budgettaire Bijlage staan ook een aantal relevante passages over SGH, CWS en de Regieroute (cursief geschreven): 


SGH 

-Het gemiddelde compensatiebedrag bij SGH wordt vooralsnog ingeschat op € 88.000,-.  

-De gemiddelde uitvoeringskosten per dossier in de SGH-route zijn geraamd op € 4.750, op basis van de kosten in de gehele uitvoeringsketen. 

CWS 

-CWS heeft de eigen beleidskaders heroverwogen en heeft een plan van aanpak opgeleverd. Het toekenningsbeleid van aanvullende schade moet volgens het nieuwe plan van aanpak van CWS ruimhartiger worden ingevuld. Om die reden is de verwachting dat het gemiddelde compensatiebedrag dat CWS uitkeert meer vergelijkbaar is met het gemiddelde bedrag dat SGH naar verwachting uitkeert.  

-De gemiddelde uitvoeringskosten per dossier bij CWS zijn geraamd op ca. € 30.000.  


Regieroute   (NB: er staat niets vermeld in de Bijlage over het gemiddelde compensatiebedrag via de Regieroute) 

-De gemiddelde uitvoeringskosten per dossier bij de Regieroute zijn geraamd op € 7.000.  


  • De gesprekken met het ministerie van Financiën vinden op dit moment nog plaats. SGH bewaakt dat er steeds vanuit het perspectief en gelijkwaardigheid van ouders en het Nederlands schaderecht wordt gekeken en doet er alles aan om op basis van onze 4 uitgangspunten op korte termijn een dienstverleningsovereenkomst te kunnen sluiten.  

  • De aanbevelingen in het evaluatierapport zijn opgevolgd en juist de SGH-uitgangspunten eigen regie, vertrouwen, neutraliteit en collectiviteit maken SGH onderscheidend. 

  • Net als de Tweede Kamer blijft SGH benadrukken hoe belangrijk het is dat jullie als ouders zo snel mogelijk jullie helings- en herstelproces kunnen hervatten.


 

Hopelijk geeft deze Update inzicht in de laatste stand van zaken.


Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zetten we een Update op onze website.


Kijk ook graag op onze website en ons Facebook kanaal wanneer we weer samenkomen in Zoom voor een Digitale Informatie Sessie (DIS).


Gerelateerde posts

Update 4 juli 2024

In deze wekelijkse Update informeren we alle geïnteresseerden, in het bijzonder ouders, collega’s en partners, over de meest recente ontwikkelingen betreffende Stichting (Gelijk)waardig Herstel (SGH)

Update 19 juni – voel je welkom vanavond in de DIS

Zoals aangekondigd organiseert het SGH-team vanavond 19 juni van 19 - 20 uur weer een Digitale Informatie Sessie (DIS). We delen dan graag weer met elkaar waar we nu staan: Twee moties die gisteren un

Update uitbetalingen door ministerie van Financiën

Zoals jullie weten is het ministerie van Financiën verantwoordelijk voor de betaling van het overeengekomen schadebedrag van de Collectieve Vaststellingsovereenkomst (C-VSO). Dat de betaaltermijn van

Comentários


bottom of page