top of page
 Jessica Lee.jpg

In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop Stichting (Gelijk)waardig Herstel persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens tijdens de pilot van de C-VSO route (hierna ‘pilot’).

Stichting (Gelijk)waardig Herstel is een onafhankelijke stichting die werkt aan een (gelijk)waardig herstel van alle kinderen en ouders die zijn geraakt door de kinderopvangtoeslagaffaire. We hechten hierbij groot belang aan uw privacy en de bescherming van uw gegevens. Mede daarom hebben wij een externe Functionaris voor gegevensbescherming die erop toeziet dat de Stichting zich houdt aan haar eigen privacy beleid en de AVG.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 

Voor de pilot worden binnen Stichting (Gelijk)waardig Herstel persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn om tot een (gelijk)waardig herstel van kinderen en ouders te komen. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle gegevens die herleidbaar zijn tot natuurlijke personen. Dit betekent dat het kan gaan om gegevens die ofwel direct over iemand gaan, ofwel (indirect) naar een natuurlijke persoon te herleiden zijn. Onder het verwerken van persoonsgegevens wordt verstaan: elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens. Hierbij kan gedacht worden aan het verzamelen, vastleggen, bewaren, raadplegen, gebruiken, samenbrengen, uitwisselen en vernietigen van persoonsgegevens. Het verwerken van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de realisatie voor het herstel van alle ouders en kinderen die zijn geraakt door de kinderopvangtoeslagaffaire.

Stichting (Gelijk)waardig Herstel verwerkt uw gegevens en vraagt uw uitdrukkelijke toestemming om de volgende doeleinden te bereiken:

 1. U te faciliteren bij uw deelname aan (de Pilot van) het C-VSO traject, waaronder door uw levensverhaal vast te leggen in een feitenrelaas, het laten doorrekenen van het feitenrelaas tot een schadestaat, het laten vaststellen van objectieve feiten en het opstellen van een concept VSO.

 2. Het verbeteren van de dienstverlening. Aan de hand van analyses, rapportages en enquêtes verbeteren wij continu de kwaliteit van onze dienstverlening.

Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ter verwerking van bovenstaande doelen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Stichting (Gelijk)waardig Herstel verwerkt met name persoonsgegevens die u zelf met ons hebt gedeeld. U hebt daarbij de regie over de informatie die u met ons deelt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn bijvoorbeeld:

 • Naam en geboortedatum

 • Contactgegevens

 • Informatie over uw gezinssamenstelling

 • Financiële informatie (zoals eventuele betalingsachterstanden en getroffen betalingsregelingen ten gevolge van de toeslagenaffaire)

 • Gezondheidsgegevens (zoals uw medische situatie, benodigde zorg en het gebruik van uw eigen risico)

 • Strafrechtelijke informatie (zoals overtredingen en strafrechtelijke vervolgingen)

 

Financiële informatie, gezondheidsgegevens en strafrechtelijke gegevens verwerken wij alleen wanneer dit in het feitenrelaas naar voren komt. Wij vragen en verzamelen deze gegevens niet apart uit.

Op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

 

Stichting (Gelijk)waardig Herstel verwerkt uw persoonsgegevens op basis van toestemming. De toestemming kunt u op elk moment weer intrekken door contact op te nemen met Stichting (Gelijk)waardig Herstel of door in te loggen op uw account van het systeem dat Stichting (Gelijk)waardig Herstel gebruikt. Vanaf dat moment mogen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken.

 

Worden persoonsgegevens met derden gedeeld?

 

Bij het faciliteren van de Collectieve Vaststellingsovereenkomst route, maakt Stichting (Gelijk)waardig Herstel gebruik van de diensten van derden. Dit zijn partijen die voor Stichting (Gelijk)waardig Herstel werkzaamheden verrichten.

 

Leveranciers

Stichting (Gelijk)waardig Herstel gebruikt voor de verwerking van uw gegevens de Salesforce applicatie welke op de servers van Salesforce draaien in Duitsland en Frankrijk. Salesforce levert het systeem dat Stichting (Gelijk)waardig Herstel gebruikt voor het verwerken van uw gegevens. Het beheer en ontwikkeling van deze applicatie gebeurt door Capgemini.

Welke bewaartermijnen hanteren wij?

 

Stichting (Gelijk)waardig Herstel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het doel te bereiken waarvoor wij uw gegevens hebben gekregen. Het verwerken van persoonsgegevens wordt derhalve beperkt tot een minimum. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Op het moment dat u uit het traject stapt zullen wij uw gegevens uiterlijk binnen 7 dagen verwijderen.

 • Als u een vaststellingsovereenkomst heeft afgesloten bewaren wij uw gegevens inclusief het feitenrelaas zeven jaar.

 • Als u geen vaststellingsovereenkomst heeft afgesloten dan kunt u de Stichting vragen om uw feitenrelaas te bewaren. Indien u dit niet wilt dan zullen wij uw gegevens verwijderen. Wij zullen u jaarlijks opnieuw vragen of wij het feitenrelaas voor u mogen bewaren.

 • Data over door u gegeven toestemmingen (bijvoorbeeld op de deelnemersvoorwaarden, of voor verwerking van persoonsgegevens) bewaren we permanent. Dit ook als we overige gegevens van u verwijderen.

U kunt altijd een uitdraai (download) van uw feitenrelaas krijgen als u dit wenst voordat u dit laat verwijderen.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

 

Stichting (Gelijk)waardig Herstel heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Multi-factorauthenticatie om in te loggen in het systeem.

 • U bepaalt altijd wie er toegang heeft tot uw feitenrelaas en kunt dit op elk moment stopzetten.

 • Logging & monitoring van het gebruik van het systeem.

 • Versleuteling van gegevens.

Profilering en geautomatiseerde besluitvorming

 

Stichting (Gelijk)waardig Herstel past geen profilering en geautomatiseerde besluitvorming toe.

 

Wat zijn uw rechten?

 

Op grond van de AVG hebt u aantal rechten waar u gebruik van kunt maken. Dit zijn de volgende rechten:

 • Recht op inzage

U kunt Stichting (Gelijk)waardig Herstel vragen om inzage in de persoonsgegevens die van u worden verwerkt. Zie voor meer informatie Recht op inzage

 • Recht op rectificatie

U heeft het recht op verbetering en/of aanvulling van uw persoonsgegevens wanneer de gegevens die worden verwerkt feitelijk onjuist of onvolledig zijn. Rectificatie van uw persoonsgegevens zal geschieden voor zover dat redelijk is, gelet op het doel van de verwerking van de persoonsgegevens. Zie voor meer informatie Recht op rectificatie;

 • Recht op verwijdering

In een aantal situaties heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen bij Stichting (Gelijk)waardig Herstel. U kunt uw gegevens bijvoorbeeld laten verwijderen wanneer:

a. U eerder toestemming hebt gegeven aan Stichting (Gelijk)waardig Herstel om uw gegevens te verwerken, maar deze toestemming trekt u nu in;

b. Stichting (Gelijk)waardig Herstel zich niet aan de privacyregels bij het gebruik van de persoonsgegevens houdt; c. Stichting (Gelijk)waardig Herstel wettelijk verplicht is om de gegevens te wissen. 

Zie voor meer informatie Recht op verwijdering;

 • Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om Stichting (Gelijk)waardig herstel te vragen tijdelijk te stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens. Zie voor meer informatie Recht op beperking van verwerking;

 • Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die Stichting (Gelijk)waardig Herstel van u heeft. Zie voor meer informatie Recht op dataportabiliteit.

Vragen en/of klachten

Wenst u gebruik te maken van uw rechten van betrokkenen, heeft u vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u contact via privacy@gelijkwaardigherstel.nl

 

Indien u meent dat Stichting (Gelijk)waardig Herstel niet overeenkomstig deze privacyverklaring of de geldende privacywetgeving handelt, dan kunt u contact opnemen met onze externe Functionaris voor gegevensbescherming via fg@l2p.nl.

 

Als u niet tevreden bent over de wijze waarop de Stichting met uw klacht(en) en/of persoonsgegevens omgaat, kunt u een klacht indienen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacy verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 18 oktober 2023.

Privacyverklaring

bottom of page